Rozwiązania IT

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności dla strony internetowej http://integler.pl/ (dalej: „Strony Internetowej”), która jest prowadzona przez Integler S.A. z siedzibą przy ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429238, NIP: 7010352299, kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN w całości wpłacony (dalej: „Integler”). Polityka prywatności określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Strony Internetowej. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki.

 1. Zasady ochrony danych osobowych

1.1 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Integler dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do jego zakresu.

1.2 Administratorem danych osobowych jest Integler.

1.3 Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: RODO).

 1. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji

2.1 Integler zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2.2 Integler dba, aby gromadzone dane osobowe były:

 • poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych;
 • przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne;
 1. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych:

3.1 Dane osobowe będą przetwarzane przez Integler w celu i w zakresie:

 1. a) niezbędnym do udzielania odpowiedzi na pytania wygenerowane przez formularze znajdujące się na Stronie Internetowej;
 2. b) za zgodą użytkownika w celu marketingu usług administratora.

3.2. Komunikacja z poszczególnymi użytkownikami będzie prowadzona wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Po zakończeniu korespondencji dane osobowe będą przetwarzane dla celów i przez okres wymagany dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3.3. Dane osobowe w celu marketingu usług administratora będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika.

3.4. Dane osobowe w celu wskazanym w punkcie 3.1. lit. a) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność udzielania odpowiedzi użytkownikom .

3.5. Dane osobowe w celu wskazanym w punkcie 3.1. lit. b) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie zgody użytkownika oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing usług własnych administratora.

3.6.  Integler nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa np. uprawnione organy państwowe.

 1. Pozyskiwanie danych

4.1 Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu oraz adresu e-mail są pozyskiwane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej http://integler.pl/.

4.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania imienia i nazwiska, firmy, numeru telefonu oraz adresu e-mail uniemożliwi wysłanie zapytania w formularzu kontaktowym.

 1. Pliki cookies

5.1 Podczas korzystania ze Strony Internetowej gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”, tzn. niewielkich plików zapisywanych na komputerze użytkownika, w których przechowywane są informacje o urządzeniach użytkownika, w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz celem jej optymalizacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdziesz w Polityce Plików Cookies.

 1. Prawa przysługujące użytkownikowi

6.1 Integler uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

6.2 Każdy użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych go dotyczących oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych.

6.3. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu marketingu usług administratora może wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.4 Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

7.1 Integler powołał inspektora ochrony danych osobowych  –  Kancelarię Andersen Tax&Legal Srokosz i Wspólnicy sp. k.  Jeśli chcesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych wyślij wiadomość na adres e-mail: [email protected]